Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

За BOOST

Проект „BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24-месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, имащо за цел да създаде възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.

Във все по-сложната реалност в наши дни, развитието на набор от основни и трансверсални умения е от голямо значение, за да се покрият изискванията на работодателите и императив за упражняване на гражданските права, както е посочено от Европейската комисия (ЕК) в „Нова Европейска Програма за Умения“ (2016г.). Бързо променящото се общество и световната трансформация, наблюдавани през последното десетилетие, са въвели нови образователни тенденции, по-високи изисквания на пазара на труда и адаптивност на образователните възможности, особено по време на извънредни ситуации в областта на биосигурността, като пандемията от COVID-19. Новата реалност изисква умения и знания, които са извън конкретна професия и се появява нуждата от високо ниво на трансверсални умения, особено при младите хора. „Трансверсалните умения са тези, които обикновено не се считат за свързани с определена работа, задача, академична дисциплина или област на знанието, те са умения, които могат да бъдат използвани в разнообразни ситуации и работни условия“ (МБО 2013 г.). „Тези умения са все по-важни за учащите, за да се адаптират успешно към промените и да водят смислен и продуктивен живот“ (ЮНЕСКО UNEVOC). Специфичен проблем, който проект BOOST засяга, е развитието на трансверсални умения чрез специално разработени инструменти, които подчертават значението им за ефективното и целенасоченото личностно и професионално развитие на младите хора в ЕС. BOOST функционира чрез подход на международно сътрудничество, който включва организации, които си взаимодействат с целевите групи по проекта, а консорциумът включва неправителствени и младежки асоциации с богат опит и признати активни младежки политики.

Проект BOOST е приведен в съответствие с целите на Еразъм+ за:
• Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
• Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
• Фокус върху младите хора.

Основните нужди, които проект BOOST обезпечава са:
• Овластяване на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници.

Проект BOOST достига до две основни целеви групи:
• Млади хора от партньорските държави – поне 50 лица от всяка страна ще използват платформата по време на проект BOOST (общо 200) (неограничен брой потребители след края на проекта);
• Младежки работници от партньорските страни, които могат да ползват настоящият иновативен наръчник, предоставящ възможност за развитие на трансверсалните умения на младите хора, с които работят – най-малко 200 изтегляния на електронната версия на наръчника и най-малко 50 копия за всяка държава, които да бъдат разпространени на хартиен носител сред младежките работници и организации.

Очаквани резултати:
 Качествени образователни и изследователски дейности, фокусирани върху развитието на трансверсалните умения на младите хора;
 Разработване, тестване и популяризиране на онлайн обучителна платформа – BOOST МООС, целяща да развие трансверсалните умения на младите хора. Платформата за електронно обучение е онлайн ресурсен център за трансверсални умения, който включва различни ресурси, подходящи за младите хора;
 Разработване на практически наръчник BOOST за младежки работници, който да улесни развитието на трансверсалните умения на младите хора, с които работят;
 4 международни срещи по проекта – дейности по управление и разработване на съдържание и 2 събития за разпространение на резултатите във всяка държава;
 Осигуряване на устойчивост на резултатите, поради значението на темата, устойчиви резултати за младежко развитие и широко разпространение на неговата използваемост и значение в страните партньори и в целия ЕС.

Чрез споменатите резултати и дейности, проект BOOST силно ще допринесе към развитието на младежкия сектор и ще развие трансверсалните умения на младите хора в настоящата предизвикателна ситуация. Чрез интерактивни инструменти ще бъде подготвено съдържание, което ще помогне на младите хора да повишат нивото си на личностно развитие и ще предостави съвети и идеи за по-нататъшно развитие в следните области: Критично мислене, Иновативно мислене, Презентационни умения, Комуникационни умения, Организационни умения, Способност за работа в екип, Самодисциплина, Ентусиазъм, Постоянство, Самомотивация, Толерантност, Откритост, Зачитане на многообразието, Междукултурно разбирателство, Медийна грамотност, Информационна грамотност, Способност за откриване и достъп до информация, Способност за анализ и оценка на медийно съдържание, Физическо здраве, Религиозни ценности (дефиниция на ООН), които ще бъдат изключително важни на пазара на труда и необходими за тяхното правилно професионално и личностно развитие.

Дългосрочните ползи са осигурени от устойчивостта на резултатите на проект BOOST, фокусирани върху важната тема за развитие на трансверсалните умения, която е още по-актуална при възстановяването след пандемията, чрез използването на електронната платформа за обучение – МООС и практическия наръчник и след приключването на проекта.

Консорциум на проекта:
• Координатор: Асоциация за развитие на българския спорт (България). - www.bulsport.bg
Партньори:
• Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (Босна и Херцеговина), - www.bravo-bih.com
• • Vere Montis (Хърватия), - www.veremontis.hr
• • L'ORMA (Италия), - www.ormasite.it/en

Проект „BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.