Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

ПОПУЛЯРИЗИРАЩО СЪБИТИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ #BOOST СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

На 30 август 2022 г. в Сараево се проведе популяризиращо събитие за електронната платформа #BOOST, в което се включиха 20 участници. Проект #BOOST бе представен от г-н Исмаил Сехич, основател и главен изпълнителен директор на организацията BRAVO – партньор в инициативата от Босна и Херцеговина. Бе обяснено значението на темата на проекта за младежките работници и младежите като цяло. Г-н Сехич представи платформата, нейната цел и потенциал, а участниците имаха възможност я тестват.

На участниците бе предоставено определено време, за да формулират конструктивни коментари, които ще надградят работата на платформата, а след тестването участниците дадоха предложения и я доразвиха. Бяха идентифицирани силните и слабите страни на платформата.

Първият поканен говорител бе г-н Мирза Растодер, съосновател и директор на HomeWork HUB. Той разказа за своята работа и за основаването на организацията, като същевременно обясни ролята на трансверсалните умения като иновативно мислене, работа в екип и организация на работата. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да обсъдят началната точка на всяко начинание, възможностите за доброволчество и, разбира се, най-добрите съвети за саморазвитие.

Вторият лектор бе г-н Исмар Лачевич от проект MarketMakers. Той представи работата си и обясни изречението „идея без необходимите умения е нищо“. Бе обсъдено значението на необходимите умения в живота ни и как да ги развиваме. Бе даден чудесен пример за това как ефективно можем да придобием повече знания и умения, който привлече вниманието на всички участници. Бяха дадени отговори на въпроси, като например: Как да разберем кога да се оттеглим или кога да увеличим усилията си?

Събитието бе закрито от г-жа Айла, която покани всички участници да споделят придобитите знания с другите, с което да повишат осведомеността по темата.

"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.