Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

ПРОЕКТ #BOOST БЕ ПРЕДСТАВЕН В САРАЕВО

Организация BRAVO, в партньорство с международни организации, се фокусира върху развитието на трансверсални умения. Във все по-сложната реалност в наши дни, развитието на набор от основни и трансверсални умения е от голямо значение, за да се покрият изискванията на работодателите и императив за упражняване на гражданските права, както е посочено от ЕК в „Нова Европейска Програма за Умения“ (2016г.). Един от проектите, в които участва BRAVO, е BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents. BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата предстои представяне и на онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е безплатна и налична на адрес www.boostskills.eu. Консорциумът на проекта, който изпълнява различни дейности през последните две години, включва България, Италия, Хърватия и Босна и Херцеговина.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ПОКРИВА СА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

На 19 януари 2023 г. BRAVO организира събитие за разпространение на резултатите на проект BOOST – наръчник за младежки работници и платформа за електронно обучение – пред членове на различни организации от Босна и Херцеговина, с цел разпространение на резултатите от проекта в местната общност, повишаване на видимостта и споделяне на ценни знания с местните организации за укрепване на техния капацитет и подпомагане на развитието на трансверсалните умения на техните членове и младежки работници. Исмаил Сехич представи проекта пред другите организации, за да могат членовете им да надграждат върху препоръките, разработени по време на проекта и описани в наръчника.

Наръчникът, както и платформата за електронно обучение, могат да бъдат намерени на адрес www.boostskills.eu, а с помощта на резултатите можете да получите допълнителна информация по теми като: критично и иновативно мислене, презентационни, комуникационни и организационни умения, умения за работа в екип, самодисциплина, ентусиазъм, упоритост, самомотивация, толерантност, откритост, уважение към многообразието, междукултурно разбиране и др.