Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

Проект #BOOST бе представен в Италия

На 15 март 2023 г. L'ORMA организира популяризиращо събитие. 13 младежки работници присъстваха в Biblioteca Villa Braila в Лоди и имаха възможността да се запознаят с идеята, дейностите и резултатите на проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“.

Основният акцент бе поставен върху Платформата за електронно обучение – иновативен и лесен за използване инструмент, включващ видеоклипове и съдържание относно 20-тте най-важни трансверсални умения, които са изключително важни за личностното и професионалното развитие на педагозите и младежките работници.

Чрез неформалните образователни дейности участниците имаха възможност да се запознаят със сложността на комуникацията и със значението на критичното мислене към дигиталния свят. Бяха организирани игри за работа в екип, а по време на сесията за обратна връзка бяха разгледани темите за толерантността, уважението и оценяването на разнообразието.

Всички участници проявиха голям интерес към разработените дейности и съдържание, като обещаха да се регистрират в платформата и да ги споделят с други свои колеги в областта на образованието.„BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.