Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

Проект BOOST стартира през април 2021г.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24-месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.Във все по-сложната реалност в наши дни, развитието на набор от основни и трансверсални умения е от голямо значение, за да се покрият изискванията на работодателите и императив за упражняване на гражданските права, както е посочено от ЕК в „Нова Европейска Програма за Умения“ (2016г.). Бързо променящото се общество и световната трансформация, наблюдавани през последното десетилетие, са въвели нови образователни тенденции, по-високи изисквания на пазара на труда и адаптивност на образователните възможности, особено по време на извънредни ситуации в областта на биосигурността, като пандемията от COVID-19. Новата реалност изисква умения и знания, които са извън конкретна професия и се появява нуждата от високо ниво на трансверсални умения, особено при младите хора. „Трансверсалните умения са тези, които обикновено не се считат за свързани с определена работа, задача, академична дисциплина или област на знанието, те са умения, които могат да бъдат използвани в разнообразни ситуации и работни условия“ (МБО 2013г.). „Тези умения са все по-важни за учащите, за да се адаптират успешно към промените и да водят смислен и продуктивен живот“ (ЮНЕСКО UNEVOC). Специфичен проблем, който проект BOOST засяга, е развитието на трансверсални умения чрез специално разработени инструменти, които подчертават значението им за ефективното и целенасоченото личностно и професионално развитие на младите хора в ЕС. BOOST е подход на международно сътрудничество, който включва организации, които си взаимодействат с целевите групи по проекта, а консорциумът включва НПО и младежки асоциации с богат опит и признато качество в младежките политики.

ПРОЕКТ BOOST Е НАПЪЛНО ПРИВЕДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ЕРАЗЪМ+ ЗА:
• Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
• Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
• Фокусиране върху младите хора.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ЩЕ ПОКРИЕ СА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

ПРОЕКТ BOOST ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО ДВЕ ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Младите хора от партньорските страни – поне 50 обучаващи се младежи от всяка държава ще използват платформата през целия живот на проект BOOST (общо 200) (неограничени потребители след края на проекта);
• Младежките работници от партньорските страни ще могат да се сдобият с иновативния наръчник, който осигурява развитието на трансверсалните умения при младите хора, с които работят – поне 200 изтегляния на електронната версия на наръчника и поне 50 копия на държава, за да бъде разпространен и на хартиен носител за младежките работници и организации.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Прилагане на качествени образователни и изследователски дейности, фокусирани върху развитието на трансверсалните умения на младите хора;
• Разработване, тестване и стартиране на напълно функционална електронна платформа за обучение – BOOST МООС, целяща да развие трансверсалните умения на младите хора. Платформата за електронно обучение ще бъде онлайн център за трансверсални умения, който ще включва различни ресурси, подходящи за младите хора;
• Разработване на практически наръчник BOOST за младежки работници, който има за цел да улесни развитието на трансверсалните умения на младите хора, с които те работят;
• 4 международни срещи по проекта – дейности по управление и разработване на съдържание и 2 събития за разпространение на резултатите във всяка държава;
• Осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта, поради значението на темата, устойчиви резултати за младежко развитие и широко разпространение на неговата използваемост и значение в страните партньори и в целия ЕС.

Чрез споменатите резултати и дейности, проект BOOST силно ще допринесе към развитието на младежкия сектор и ще развие трансверсалните умения на младите хора в настоящата трудна ситуация. Чрез интерактивните инструменти ще бъде подготвено съдържание, което ще помогне на младите хора да повишат нивото си на развитие и ще им предостави съвети и трикове за това как допълнително да развият трансверсалните си умения: критично и иновативно мислене, презентационни, комуникационни и организационни умения, способности за работа в екип, самодисциплина, ентусиазъм, постоянство, самомотивация, толерантност, откритост, зачитане на многообразието, междукултурно разбиране, медийна и информационна грамотност, способност за откриване и достъп до информация, способност за анализ и оценка на медийното съдържание, физическо здраве, религиозни ценности (дефиниция на ООН), които ще бъдат изключително полезни за тяхното правилно професионално и личностно развитие, ако бъдат усъвършенствани.

Дългосрочните ползи ще бъдат осигурени от устойчивостта на резултатите на проект BOOST, които са фокусирани върху изключително важната тема за развитието на трансверсалните умения, която ще бъде още по-актуална при възстановяването след пандемия, чрез използването на електронната платформа за обучение – МООС и наръчника и след края на проекта.

КОНСОРЦИУМ НА ПРОЕКТА:
• Координатор: Асоциация за развитие на българския спорт (България), www.bulsport.bg
Партньори:
• Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (Босна и Херцеговина), www.bravo-bih.com
• Vere Montis (Хърватия), www.veremontis.com
• L'ORMA (Италия), www.ormasite.it/en

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.