Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

Ресурси BOOST

Бързо променящото се общество и световната трансформация, наблюдавани през последното десетилетие, са въвели нови образователни тенденции, по-високи изисквания на пазара на труда и адаптивност на образователните възможности, особено по време на извънредни ситуации в областта на биосигурността, като пандемията от COVID-19. Новата реалност изисква умения и знания, които са извън конкретна професия и се появява нуждата от високо ниво на трансверсални умения, особено при младите хора. „Трансверсалните умения са тези, които обикновено не се считат за свързани с определена работа, задача, академична дисциплина или област на знанието, те са умения, които могат да бъдат използвани в разнообразни ситуации и работни условия“ (МБО 2013 г.). „Тези умения са все по-важни за учащите, за да се адаптират успешно към промените и да водят смислен и продуктивен живот“ (ЮНЕСКО UNEVOC). Специфичен проблем, с който се занимава настоящият проект, е предоставянето на възможност за развитие на трансверсални умения у младите хора чрез специално разработени инструменти за електронно обучение, които подчертават значението им за ефективното и целенасочено личностно и професионално развитие на младите хора в ЕС.

Днес хората трябва да разполагат с разнообразни компетенции, вариращи от основните умения, като езикова, математическа и дигитална грамотност, до професионални, технически, предприемачески и трансверсални умения, като владеене на чужди езици или личностно развитие и умения за учене.

Днес Европа е изправена пред редица предизвикателства:
• Зеленият и дигиталният преход променят начина, по който живеем, работим и взаимодействаме и изискват промяна в набора от умения, за да се възползваме от пълния им потенциал;
• Демографските промени изискват от Европа да използва всички свои таланти и разнообразие. В същото време те генерират и нови възможности за работа в сребърната икономика и икономиката на грижите;
• Пандемията от COVID-19 превърна дистанционната работа и обучение в реалност за милиони хора в ЕС и разкри ограниченията на нашата дигитална готовност. Пандемията оказа отрицателно въздействие и върху възможностите за работа за много хора;
• Твърде много хора не могат да си намерят работа, тъй като нямат подходящи умения или работят на места, които не развиват талантите им;
• В същото време, 40% от работодателите не могат да открият хора с подходящи умения, които да заемат свободните им работни позиции; твърде малко хора разполагат с необходимите умения и подкрепа, за да възприемат започването на собствен бизнес като нещо реално;
• Неприемливо висок дял от европейците – всеки пети – се затруднява с четенето и писането, а още повече са тези, които имат слаби математически и дигитални умения;
• Въпреки че всеки би трябвало да има възможност да повишава уменията си редовно, само 4 от 10 възрастни участват в някакъв вид обучение.

В Европейската програма за умения от 1 юли 2020 г. е заложен петгодишен план за действие с 12 дейности, които да помогнат на хората в Европа да подобрят уменията си. Индивидуални препоръки, свързани с развитието на уменията, се отправят всяка година към голям брой държави членки, за да насочват изготвянето на националните политики, а финансирането от ЕС подпомага практическото прилагане на политическите проекти (ЕК).

В настоящия раздел можете да откриете различни статии, изследвания, политики, анализи и перспективи, свързани с развитието на трансверсални умения:Files