Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST
Свалете Наръчник за младежки работници #BOOST Развитие на трансверсални умения

Наръчник BOOST

Младежката стратегия на ЕС, 2019–2027г. признава, че младите хора са архитекти на собствения си живот и допринасят за положителна промяна в обществото и обогатяване на амбициите на ЕС. Тя също отбелязва, че политиката за младежта може да допринесе за създаването на пространство, в което младите хора да се възползват от възможностите и да бъдат съпричастни с европейските ценности. В контекста на променящата се предизвикателна ситуация на заетост, Европейският съюз следва да подкрепя личностното развитие и израстването на младите хора, да изгражда устойчивост и да предоставя необходимите ресурси за участие в обществото, като по този начин допринася за изкореняване на бедността сред младите хора и всички форми на дискриминация, както и да насърчава социалното приобщаване. „Бъдещето на труда“ е обобщаващ термин, който описва развитието на работните места в средносрочен и дългосрочен план, повлияни от определени тенденции. В разнообразния контекст на ЕС в сферата на младежта, „бъдещето на труда“, се ръководи от търсенето на по-високи умения на пазара на труда. Вече са налице предизвикателства пред работодателите да запълнят свободните работни места при високо и средно квалифицираните кадри, докато в същото време работната сила се състои от три пъти повече нискоквалифицирани работници, за които няма налични работни места. Тъй като търсенето на нискоквалифицирани работници продължава да намалява с различна скорост в държавите членки, младите хора, които навлизат на пазара на труда, се нуждаят от по-високи нива на образование и обучение, които да им предоставят ключови умения за учене през целия живот, както и специфични цифрови, професионални и личностни умения, спомагащи да управляват бъдещото си професионално развитие. За да успеят младите хора да навлязат в пазара на труда и да изградят успешна кариера, са необходими солидни знания и умения, както и подходящи насоки, подкрепени от качествени аналитични данни за тях и приспособими/ отзивчиви системи за образование и обучение с високо качество, включително насърчаване на ученето през целия живот. Когато увеличават способностите си, за да се възползват ефективно от променящото се естество на труда, младите европейци следва също така да разполагат с ключови компетентности, включващи меки умения, свързани с решаването на проблеми, комуникация, предприемачески умения, критично и творческо мислене, индивидуално представяне, себеизразяване и умение за преговори (Съвет на ЕС, Заключения относно младите хора и бъдещето на труда, 2019 г.).

Благодарение на Индустриална революция 4.0, целият свят се адаптира към промените, и ситуацията в младежкия сектор не е по-различна. Основната цел на наръчник #BOOST, е да даде възможност на младежките работници да повишат осведомеността сред младите хора, относно това, че развитието на умения е от решаващо значение за навлизането на пазара на труда и качественото личностно развитие, в рамките на техния живот. Освен младежките работници, всички организации, работещи с млади хора, като образователни институции, организации за кариерно ориентиране, спортни организации и дори органите на формалната образователна система, също са част от основната целева група на наръчник BOOST.

Иновация:
Новаторския характер на наръчник BOOST гарантира иновативните ползи, които той има за младежкия сектор и значително допринася за качеството на структурираните младежки дейности и политики, в страните партньори и в цяла Европа. Освен това, BOOST, се фокусира върху „уменията и знанията на бъдещето“ и как можем да подпомогнем организациите, които реализират младежки дейности, при разпознаването и изграждането на тези умения у целевите групи, с които работят. Индустриалната революция 4.0, както и нейното въздействие върху младежкия сектор, все още е нов подход с увеличено внимание от различни икономически области в рамките на ЕС; тъй като резултатите от проекта са базирани на ООР (Отворени Образователни Ресурси), те лесно ще достигнат до всички младежки работници, включително тези, които работят с младежи с по-ограничени възможности.

Въздействие:
Настоящата публикация представлява един от първите наръчници в областта на развитието на трансверсални умения и се фокусира върху практическото им приложение от младежки работници и заинтересовани страни на различни нива. Предоставените печатни копия (по 50 броя на държава), както и електронната версия на изданието ще послужат като ръководство, което младежките организации могат да използват, за да подобрят своята дейност, като в същото време им дадат възможност да приоритизират развитието на трансверсални умения. Спортните училища и университети, също могат да се позовават и използват този образователен материал.

Приложимост:
Информацията в наръчник BOOST, е приложима и в други сектори, като социален, културен, образователен, спортен и всички, работещи с млади хора; наличието на конкретен продукт, насочен към действителните нужди на целевата група, ще позволи на тези сектори да извършват дейности, с ясен фокус върху точния набор от умения, необходими за развитието на младите хора. В същото време, подходът е приложим на всички нива на младежката политика, които обхващат местните младежки организации и националните или европейските младежки структури. Наръчникът може да служи и като полезен инструмент за отделите „Човешки ресурси“ на частните компании, които могат да използват събраните знания, за да насърчат професионалното и личностно развитие на своите служители.

Наръчник BOOST, служи като практически инструмент за всяка младежка организация, младежки работник и образователен експерт, занимаващи се с овластяване на младите хора, както в Европа, така и по света. Наръчникът предоставя ценна информация и за бизнес организации в различни икономически сектори, които искат да развият трансверсалните умения на техните настоящи или потенциални служители. Наръчникът е достъпен в онлайн версия (в PDF-формат), на електронната платформа BOOST, с адрес www.boostskills.eu (на английски, български, босненски, хърватски и италиански) и на хартиен носител (на английски език), предназначен за разпространение сред заинтересованите участници, както на местно, така и на международно ниво. Като едно от първите издания, насочени към младежкия сектор, наръчникът е посветен на трансверсалните умения – както по отношение на тяхното цялостно значение, така и по отношение на това как младите хора могат да ги развият допълнително.