Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

Събития за разпространение на проект #BOOST в Хърватия

Vere Montis, част от консорциума на проект BOOST от Хърватия, организира следните дейности за популяризиране на инициативата:

BOOST – популяризиращо събитие, Факултет по мениджмънт на хотелиерството и туризма – Опатия, октомври, 2022 г.
Целите на проект BOOST бяха представени по време на Седмицата на предприемачеството, организирана от Факултета по мениджмънт на хотелиерството и туризма в Опатия. Това бе реална възможност за студентите и преподавателите от факултета да се запознаят със значението на трансверсалните умения.
Събитието бе фокусирано върху значението на развиването на трансверсалните умения на студентите, за да се повиши способността им да станат успешни предприемачи. Събитието имаше за цел да подчертае значението на трансверсалните умения в света на предприемачеството и начините за тяхното развиване.
Събитието започна с изказвания на основните говорители Мария Иваниш, дн, доцент във Факултета по мениджмънт на хотелиерството и туризма и Верица Манс, мениджър на проект BOOST, които подчертаха значението на трансверсалните умения в света на предприемачеството. Лекторите подчертаха, че трансверсалните умения са от съществено значение за предприемачите, за да успеят в бързо променящата се бизнес среда. Те също така обясниха, че трансверсалните умения са преносими умения, които могат да се използват в различни контексти и отрасли.
Проведе се дискусия, която се съсредоточи върху предизвикателствата и възможностите за развиване на трансверсални умения сред студентите. Участниците в дискусията обсъдиха необходимостта от интегриране на трансверсалните умения в учебната програма и предизвикателствата, с които се сблъскват преподавателите в тази насока. Дискусията също така подчерта значението на предоставянето на възможности за прилагане на трансверсалните умения в реални ситуации.
Заключение:
Събитието бе успешно и повиши осведомеността относно значението на трансверсалните умения в света на предприемачеството. Събитието подчерта значението на включването на трансверсалните умения в учебната програма и предоставянето на възможности на студентите да развиват тези умения. Събитието също така подчерта необходимостта от сътрудничество между студентите и преподавателите за разработване на програми, фокусирани върху развитието на трансверсални умения. Събитието бе много успешно и участниците си тръгнаха с по-добро разбиране на значението на трансверсалните умения в света на предприемачеството.

BOOST – популяризиращо събитие в Гърция
Проект BOOST бе представен като проект от изключителна важност за младите хора, по време на изпълнението на проект SENS в периода 30 и 31 март 2023 г. в Гърция (Атина). В събитието участваха партньори от Румъния, Турция, Хърватия и Гърция. Целта бе да се споделят информацията и резултатите от проекта с широка аудитория и да се насърчи организацията на подобни инициативи. Ангажирайки младите хора в Гърция, проект BOOST може да ги е вдъхновил да се включат по-активно в социалното предприемачество или да разработят нови идеи за справяне със социалните предизвикателства в техните общности.
Насърчавайки развитието на трансверсалните умения сред младите хора, проект BOOST допринася за развитието на по-квалифицирана и иновативна работна сила в Европа, която да е добре подготвена за справяне с предизвикателствата на XXI век.

BOOST – популяризиращо събитие, Факултет по мениджмънт на хотелиерството и туризма –Опатия, ноември, 2022 г.
Във Факултета по мениджмънт на хотелиерството и туризма бяха проведени дейности за разпространение на информация, свързана с развитието на трансверсалните умения, като част от проект BOOST. Презентацията е насочена към младите хора, които работят и учат едновременно.
Студентите, които работят, докато учат, могат да извлекат голяма полза от развиването на трансверсални умения, тъй като тези умения могат да се пренасят в широк спектър от индустрии и могат да им помогнат да бъдат успешни на настоящата си работа и в бъдещата си кариера.
Едно от важните трансверсални умения е критичното мислене, което включва анализ на информация, оценка на аргументи и вземане на правилни решения. Студентите, които развиват умения за критично мислене, могат да ги прилагат при решаването на проблеми в работата си, както и в личния си живот. Друго ценно трансверсално умение е общуването, което включва ефективно предаване на идеи и информация на другите. Студентите, които развиват силни комуникационни умения, могат да изграждат положителни взаимоотношения с колеги и клиенти, както и да изразяват ефективно своите идеи и мнения по време на срещи или презентации.
Други трансверсални умения, които студентите могат да развият, включват адаптивност, творчество, лидерство и работа в екип. Тези умения могат да помогнат на учениците да се ориентират в промените, да генерират нови идеи, да поемат лидерски роли и да си сътрудничат ефективно с другите.
Чрез развиването на тези трансверсални умения студентите, които работят, докато учат, могат да увеличат стойността си за работодателя, да подобрят представянето си на работното място и да подобрят перспективите си за кариера. Освен това, тези умения могат да бъдат от полза за учениците и в личния им живот, тъй като подобряват способността им да управляват взаимоотношения и да вземат информирани решения.

Проект BOOST, съ-финансиран по програма Еразъм+ –представяне на възможностите за развитие на трансверсални умения по време на събитие за разпространение на информация в Опатия, Хърватия
Хърватските партньори в проект BOOST, иновативна образователна инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз, проведоха успешно популяризиращо събитие във Факултета по мениджмънт на хотелиерството и туризма в Опатия на 14 март 2022 г. Събитието имаше за цел да запознае младите участници с платформата BOOST и възможностите, които тя предлага за развиване на важни меки умения, като критично мислене, комуникация и работа в екип.
По време на събитието участниците, които активно се стремят да подобрят своите трансверсални умения за успех в сектора на туризма и хотелиерството, бяха запознати с платформата BOOST. Този онлайн ресурс предлага интерактивни образователни формати и методи, които помагат на младите европейци да придобият основни меки умения за личностно и професионално развитие.
Освен това, по време на събитието бе представен и наръчника BOOST, който е преведен на хърватски език, за да бъде задоволена местната аудитория. Това изчерпателно ръководство предоставя ценни идеи и стратегии за младите хора, които искат да подобрят своите меки умения, които са от решаващо значение за успеха на днешния конкурентен пазар на труда.
„Проект BOOST и неговата платформа имат за цел да предоставят на младите европейци необходимите ресурси и инструменти за развиване на уменията, необходими за успех в професионалния свят“, заяви д-р Горан Каранович, професор по финанси във Факултета по мениджмънт на хотелиерството и туризма в Опатия. „Бъдейки домакини на това събитие и разпространявайки преведения наръчник BOOST, ние помагаме на хърватските младежи да получат достъп до тези възможности и да се усъвършенстват в избраните от тях области“.
Популяризиращото събитие привлече разнообразна аудитория от студенти, току-що завършили студенти и млади професионалисти от региона, всички желаещи да се запознаят с проект BOOST и неговия уникален подход за развитие на меки умения. Чрез увлекателни уъркшопи, презентации и интерактивни сесии участниците получиха цялостна представа за платформата BOOST и нейните цели.

BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.