Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

В Сараево се проведе тестова мобилност #BOOST

В периода 31.08 - 03.09.2022 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе тестова мобилност по проект "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents". BOOST е 24-месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано от програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за учене и личностно развитие на младите хора в Европа чрез предоставяне на интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. На срещата присъстваха представители на страните партньори от Босна и Херцеговина, България, Италия и Хърватия, а по време на тестовата мобилност екипът на проекта и участващите младежки работници посетиха активни младежки организации в страната, фокусирани върху развитието на трансверсални умения у младите хора - NAHLA, Фондация Mozaik и HomeWorkHub, които реализират висококачествени дейности за младите хора в страната. На втория ден от мобилността международната група проведе тестов семинари, по време на който беше направен финален тест на платформата за електронно обучение за развитие на трансверсални умения, която вече е достъпна на адрес www.boostskills.eu. На платформата на проекта е достъпен и наръчникът #BOOST, който е ценно средство за работата на младежки работници в областта на развитието на трансверсални умения и е достъпен за безплатно изтегляне на босненски, български, хърватски, английски и италиански език.

ПРОЕКТ BOOST ИМА ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ:
• Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
• Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
• Фокусиране върху младите хора.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ПОКРИВА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

ПРОЕКТ BOOST ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО ДВЕ ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Младите хора от партньорските страни – поне 50 обучаващи се младежи от всяка държава ще използват платформата през целия живот на проект BOOST (общо 200) (неограничени потребители след края на проекта);
• Младежките работници от партньорските страни ще могат да се сдобият с иновативния наръчник, който осигурява развитието на трансверсалните умения при младите хора, с които работят – поне 200 изтегляния на електронната версия на наръчника и поне 50 копия на държава, за да бъде разпространен и на хартиен носител за младежките работници и организации.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
•Прилагане на качествени образователни и изследователски дейности, фокусирани върху развитието на трансверсалните умения на младите хора;
•Разработване, тестване и стартиране на напълно функционална електронна платформа за обучение – BOOST МООС, целяща да развие трансверсалните умения на младите хора. Платформата за електронно обучение ще бъде онлайн център за трансверсални умения, който ще включва различни ресурси, подходящи за младите хора;
•Разработване на практически наръчник BOOST за младежки работници, който има за цел да улесни развитието на трансверсалните умения на младите хора, с които те работят;
•4 международни срещи по проекта – дейности по управление и разработване на съдържание и 2 събития за разпространение на резултатите във всяка държава;
•Осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта, поради значението на темата, устойчиви резултати за младежко развитие и широко разпространение на неговата използваемост и значение в страните партньори и в целия ЕС.

Чрез споменатите резултати и дейности, проект BOOST силно ще допринесе към развитието на младежкия сектор и ще развие трансверсалните умения на младите хора в настоящата трудна ситуация. Чрез интерактивните инструменти ще бъде подготвено съдържание, което ще помогне на младите хора да повишат нивото си на развитие и ще им предостави съвети и трикове за това как допълнително да развият трансверсалните си умения: критично и иновативно мислене, презентационни, комуникационни и организационни умения, способности за работа в екип, самодисциплина, ентусиазъм, постоянство, самомотивация, толерантност, откритост, зачитане на многообразието, междукултурно разбиране, медийна и информационна грамотност, способност за откриване и достъп до информация, способност за анализ и оценка на медийното съдържание, физическо здраве, религиозни ценности (дефиниция на ООН), които ще бъдат изключително полезни за тяхното правилно професионално и личностно развитие, ако бъдат усъвършенствани.

Дългосрочните ползи ще бъдат осигурени от устойчивостта на резултатите на проект BOOST, които са фокусирани върху изключително важната тема за развитието на трансверсалните умения, която ще бъде още по-актуална при възстановяването след пандемия, чрез използването на електронната платформа за обучение – МООС и наръчника и след края на проекта.

КОНСОРЦИУМ НА ПРОЕКТА:
• Координатор: Асоциация за развитие на българския спорт (България), www.bulsport.bg;
Партньори:
• Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (Босна и Херцеговина), www.bravo-bih.com;
• Vere Montis (Хърватия), www.veremontis.com;
• L'ORMA (Италия), www.ormasite.it/en.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.